Li Qianliang

PhD student

Contact info

Profile image of Li Qianliang

Visiting PhD student from the Danish Technical University